فرمانده سپاه دلگان گفت:برنامه بازسازی واقعه غدیرخم برای پنجمین سال متوالی در دلگان برگزار می شود.واقعه غدیر در شهرستان دلگان بازسازی می شود.